Drogi kliencie!

Przed zakupem produktu przeczytaj uważnie Umowę użytkownika ze sklepem internetowym waterstal.ua.

Ten tekst to Umowa o ofercie publicznej między sklepem internetowym waterstal.ua, zwanym dalej «Sprzedawcą», a użytkownikiem usług sklepu internetowego (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca), zwana dalej «Kupującym», i określa warunki zakupu towary za pośrednictwem strony sklepu internetowego waterstal.ua.

 Umowa o ofercie publicznej

1. PRZEPISY PODSTAWOWE

1.1. Niniejsza Umowa o ofercie publicznej (zwana dalej «Umową») zostaje zawarta między Kupującym a Sprzedawcą w momencie składania zamówienia.

1.2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego zawierają warunki zakupu towarów i stanowią Umowę, której status jest zabezpieczony na podstawie art. 633, 641, 644 Kodeksu cywilnego Ukrainy (KСU). Akceptacja oznacza pełną akceptację przez Kupującego warunków Umowy oraz fakt złożenia zamówienia na proponowany produkt na stronie waterstal.ua (dalej - sklep internetowy).

1.3. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje warunki określone w niniejszej Umowie, umieszczając znak w kolumnie «Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy użytkownika» podczas składania zamówienia.

1.4. Każda osoba fizyczna lub prawna zdolna do przyjmowania i płacenia za towary może dokonać zakupu w sklepie internetowym.

1.5. Towar jest płatny w walucie krajowej Ukrainy przy dostawie towaru lub przelewem bankowym.

 2. INFORMACJE O PRODUKCIE

2.1. Towary są prezentowane w katalogu poprzez próbki fotograficzne będące własnością Sprzedawcy.

2.2. Do każdego przykładowego zdjęcia dołączona jest informacja tekstowa: numer artykułu, cena i opis towaru.

2.3. Na żądanie Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) dodatkowych informacji niezbędnych i wystarczających z punktu widzenia Kupującego, aby mógł on podjąć decyzję o zakupie towaru.

2.4. Cena towaru wskazana na stronie internetowej może zostać jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę.

2.5. W przypadku zmiany ceny zamówionego przez Kupującego towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego (telefonicznie lub mailowo) w celu otrzymania potwierdzenia lub anulowania zamówienia. Jeśli nie można skontaktować się z Kupującym, zamówienie uważa się za anulowane.

 3. ZAMÓWIENIE ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego i oficjalnych stron w sieciach społecznościowych.

3.2. Składając zamówienie, Kupujący musi podać najdokładniejsze dane do odbioru towaru. Nieprawidłowe informacje podane przez Kupującego mogą zakłócać realizację zamówienia w określonym czasie. W takim przypadku dostawa jest opóźniona do momentu wyjaśnienia poprawnych danych Kupującego.

3.3. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na wszelkie dostępne towary prezentowane na stronie internetowej sprzedawcy. Każdy produkt można zamówić w dowolnej ilości dostępnej na zamówienie. Kupujący może złożyć zamówienie w następujący sposób: telefonicznie, e-mailem lub samodzielnie na stronie.

3.4. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Kupującego (telefonicznie lub e-mailem).

3.5. W przypadku braku towaru Kupujący ma prawo zastąpić go towarem podobnego modelu, odrzucić ten produkt i anulować zamówienie.

3.6. Kupujący ma prawo odrzucić zamówienie w dowolnym momencie, dopóki nie zostanie wysłane do Kupującego, informując o tym Sprzedającego telefonicznie lub e-mailem.

 4. DOSTAWA I DOSTAWA TOWARÓW DO KUPUJĄCEGO

4.1. Dostawa towarów zakupionych od Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

4.2. Wysyłka zamówionych towarów następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. Sobota, niedziela i oficjalnie uznane święta nie są wliczone w liczbę dni roboczych.

4.3. Wraz z zamówieniem Kupujący otrzymuje następujące dokumenty: paragon lub fakturę, fakturę transportową (wystawioną przez kuriera przy dostawie).

4.4. Kupujący jest zobowiązany, w obecności kuriera lub w punkcie odbioru, zaakceptować zamówiony towar pod względem ilości, jakości, asortymentu i kompletności.

4.5. Faktem przyjęcia towaru przez Kupującego jest podpisanie listu przewozowego kurierskiego przy odbiorze towaru lub przyjęciu towaru w punkcie dostawy.

4.6. Jeśli Kupujący odrzuci zamówienie w momencie dostawy, Kupujący pokrywa koszty Sprzedającego związane z dostawą zamówienia.

4.7. Kupujący nie jest zobowiązany do zrekompensowania wydatków Sprzedawcy związanych z dostawą zamówienia, jeżeli podczas odbioru towaru okaże się, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości, ilości, asortymentu lub kompletności.

 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1. Zamówienie złożone w sklepie internetowym jest opłacane przez Kupującego przelewem bankowym, przelewem kurierskim lub płatnością po otrzymaniu towaru w punkcie odbioru.

5.2. Płatność za zamówienie przelewem bankowym musi zostać dokonana przez Kupującego za pomocą 100% zaliczkowego przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu dwóch dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

5.3. W przypadku nieotrzymania środków Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5.4. Płatność zamówienia oznacza zgodę Kupującego na zawarcie niniejszej Umowy ze Sprzedawcą.

 6. PROCEDURA ZWROTU TOWARÓW O DOBREJ JAKOŚCI

6.1. Kupujący ma prawo odmówić dostarczenia towaru w momencie odbioru od kuriera lub w punkcie dostawy.

6.2. Zwrot towaru do Sprzedawcy jest możliwy, jeśli zachowana zostanie jego prezentacja, właściwości konsumenckie, oryginalne fabryczne opakowanie, paragon lub faktura, list przewozowy.

6.3. Zwrot towaru do Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego.

6.4. Gdy Kupujący zwraca towar dobrej jakości, Sprzedawca zwraca mu kwotę zapłaconą za towar przy zwrocie towaru (pomniejszoną o rekompensatę za koszty sklepu związane z dostawą towaru do Kupującego).

6.5. Kupującemu odmówi się zwrotu towarów dobrej jakości, jeżeli:

- produkt bez istotnych wad nie jest nowy, to znaczy był w użyciu;

- minęło ponad 14 dni od zakupu towarów;

- podczas sprawdzania jakości towarów stwierdzono oznaki zewnętrznej ingerencji (otwarcie, próby naprawy) lub naruszenia innych warunków serwisu gwarancyjnego;

- nie ma dokumentu potwierdzającego fakt zakupu towaru, karty gwarancyjnej lub pełnego zestawu towarów.

 7. PROCEDURA ZWROTU TOWARÓW O NIEWŁAŚCIWEJ JAKOŚCI

7.1. W przypadku wykrycia istotnych wad, które powstały z winy producenta towarów i (lub) Sprzedającego, w okresie gwarancji Kupujący ma prawo do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.

7.2. Wada jest uważana za znaczącą, która:

- uniemożliwia lub niedopuszczalne jest używanie towarów zgodnie z ich przeznaczeniem;

- powstały z winy producenta;

- po usunięciu z przyczyn niezależnych od Kupującego, pojawia się ponownie.

Jakość towarów uznaje się za nieodpowiednią, jeżeli występuje co najmniej jeden z następujących symptomów:

- małżeństwa nie można wyeliminować;

- usunięcie małżeństwa zajmie więcej niż czternaście dni kalendarzowych;

- wada sprawia, że towary znacznie różnią się od określonych w umowie.

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zmniejszenia oferty produktów, regulowania dostępu do zakupu dowolnych towarów, a także zawieszenia lub zakończenia sprzedaży dowolnych towarów według własnego uznania.

8.2. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą i (lub) uszkodzeniem towaru, dopóki nie zostanie on przeniesiony na Kupującego.

8.3. Kupujący lub ten, który przyjął towar w czasie jego nieobecności, ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą i (lub) uszkodzeniem towaru od momentu jego otrzymania.

8.4. Sprzedawca ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki związane z realizacją zamówień na osoby trzecie bez zwalniania się z odpowiedzialności.

8.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i (lub) przechowywanie towarów przez Kupującego zamówionych w sklepie internetowym.

8.6. Odpowiedzialność Kupującego i Sprzedającego w innych przypadkach jest określona przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

8.7. Wszelkie spory, których rozwiązania nie można było rozwiązać w drodze negocjacji, rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

 9. PRYWATNOŚĆ

9.1. Sprzedawca gwarantuje poufność informacji, które Kupujący wskazuje podczas rejestracji lub składania zamówienia.

9.2. Sprzedawca gwarantuje, że dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu osiągnięcia korzyści osobistych, w zasobach stron trzecich lub w celu rozpowszechniania spamu.

9.3. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przechowywane w bazie danych Sprzedającego w celu identyfikacji Kupującego z powtarzającymi się zamówieniami i ich prawidłowej realizacji. W przypadku odmowy przez Kupującego, Sprzedawca nie będzie mógł odpowiednio zrealizować zamówienia.

 10. INNE

10.1. Sprzedawca ma prawo do zmiany tekstu niniejszej Umowy według własnego uznania w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Aktualna (aktualna) wersja Umowy jest zawsze dostępna na stronie waterstal.ua.

10.2. Kupujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenie zmian do Umowy pociąga za sobą wprowadzenie tych zmian do Umowy już zawartej między Kupującym a Sprzedawcą, a te zmiany w Umowie wchodzą w życie z takimi zmianami do Umowy.