Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które ta strona internetowa, która zawiera tekst niniejszej Polityki Prywatności, może otrzymywać o Użytkowniku, a także wszelkich zamieszczanych na niej programów i produktów.

 1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1. W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące warunki:

- «Administracja witryny» - upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, działający w jej imieniu, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane z dane osobowe;

- «dane osobowe» - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do ustalenia osoby (podmiotu danych osobowych);

- «przetwarzanie danych osobowych» - dowolna akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) wykonywana przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

- «poufność danych osobowych» - wymóg, aby administracja strony przestrzegała wymogu, aby nie dopuścić do ich celowego rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub obecności innej podstawy prawnej;

- «użytkownik strony (zwany dalej «Użytkownikiem»)» - osoba, która ma dostęp do strony za pośrednictwem Internetu i korzysta z tej strony do własnych celów;

- «pliki cookie» - niewielki kawałek danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze Użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej strony;

- «Adres-IP» - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przez IP.

2. PRZEPISY OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z witryny oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki prywatności użytkownik musi zaprzestać korzystania z witryny.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej strony. Administracja witryny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć łącza dostępne na tej stronie.

2.4. Administracja witryny nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika witryny.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji witryny dotyczące celowego nieujawniania danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na różne żądania Administracji witryny (na przykład podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia, subskrypcji powiadomień itp.).

3.2. Dane osobowe upoważnione do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie specjalnych formularzy na stronie i zwykle zawierają następujące informacje:

- nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;

- kontaktowy numer telefonu Użytkownika;

- adres e-mail (e-mail) Użytkownika;

- miejsce zamieszkania użytkownika i inne dane.

3.3. Administracja witryny podejmuje również starania w celu ochrony danych osobowych, które są automatycznie przesyłane w trakcie odwiedzania stron witryny:

- adres IP;

- informacje z plików cookie;

- informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do strony);

- czas dostępu;

- odwiedzane adresy stron;

- polecający (adres poprzedniej strony) itp.

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do strony.

3.3.2. Witryna zbiera statystyki dotyczące IP-adresów odwiedzających. Informacje te służą do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych, kontrolowania poprawności operacji.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) Nie podlegają celowemu ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach 5.2 i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Administracja witryny może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu:

- identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy;

- zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów strony;

- ustalanie opinii z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, wniosków dotyczących korzystania z witryny, świadczenia usług, przetwarzania wniosków i aplikacji od Użytkownika;

- określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom;

- potwierdzenie poprawności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika;

- utworzenie konta do dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta;

- powiadomienia Użytkownika Strony o stanie zamówienia;

- przetwarzanie i przyjmowanie płatności, potwierdzanie podatków lub ulg podatkowych, kwestionowanie płatności, określanie prawa do otrzymania linii kredytowej przez Użytkownika;

- zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i pomocy technicznej w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony;

- udzielanie Użytkownikowi, za jego zgodą, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu strony lub w imieniu partnerów strony;

- realizacja działań promocyjnych za zgodą Użytkownika;

- zapewnianie Użytkownikowi dostępu do witryn stron trzecich lub usług partnerskich tej witryny w celu otrzymywania ich ofert, aktualizacji lub usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja witryny ma prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, w szczególności usługom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji aplikacji Użytkownika wykonanych na stronie na podstawie Umowy o ofercie publicznej.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej wyłącznie na podstawie i w sposób określony przez obowiązujące prawo.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik zgadza się:

- podawać poprawne i zgodne z prawdą informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony;

- aktualizować lub uzupełniać podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji;

- podjąć środki w celu ochrony dostępu do swoich poufnych danych przechowywanych na stronie.

6.2. Administracja strony jest zobowiązana:

- wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w ust. 4 niniejszej Polityki prywatności;

- nieujawnianie danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem kl. 5.2 i 5.3. niniejsza Polityka prywatności;

- przeprowadzać blokowanie danych osobowych związanych z danym Użytkownikiem od momentu skontaktowania się z Użytkownikiem lub jego przedstawicielem ustawowym lub upoważnionym organem w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, do czasu weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja witryny jest odpowiedzialna za umyślne ujawnienie danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

- została upubliczniona przed utratą lub Ujawnieniem;

- został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez Administrację witryny;

- zostały uzyskane przez osoby trzecie w wyniku nieautoryzowanego dostępu do plików strony;

- zostało ujawnione za zgodą Użytkownika.

7.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z prawem, poprawność i prawdziwość podanych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed złożeniem wniosku do sądu z roszczeniem w sprawie sporów wynikających ze stosunku między Użytkownikiem strony a Administracją strony obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2. Odbiorca roszczenia powiadamia wierzyciela na piśmie o wynikach rozpatrzenia roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia.

8.3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie przekazany do sądu zgodnie z obowiązującym prawem.

8.4. Obecne ustawodawstwo ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją witryny.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie, chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.